Dế mèn giống

Dế mèn giống

Trứng dế mèn

Dạng khay trứng và dạng con giống, khách hàng mua giống tại Trại Dế chúng tôi sẽ được hướng dẫn kỹ thuật tân tình với mô hình nuôi dế mới cho năng suất cao.